Σχέδιο Επιχορήγησης για την ψηφιακή μετάβαση παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού με βάση τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) .

Το παρόν σχέδιο εκπονείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. «Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας» σημαίνει τις χαμηλού ύψους κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών ή / και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανώτατο συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια ενιαία επιχείρηση από όλες τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €200.000.

Με το παρόν Σχέδιο το Υφυπουργείο Τουρισμού στοχεύει στα πιο κάτω:

 • Ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας των παροχέων/εμπλεκομένων ειδικών μορφών τουρισμού
 • Εντατικοποίηση της διαδικτυακής προώθησης των ειδικών μορφών τουρισμού
 • Στοχευόμενη προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού μέσω του διαδικτύου

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης κατά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 75% της συνολικής δαπάνης με ανώτατο ποσό τις €7.000 (εφτά χιλιάδες ευρώ).

Ενδεικτικά αναφέρονται ως παραδείγματα οι πιο κάτω δικαιούχοι:

 • Ιατρικά Κέντρα/Σύνδεσμοι που αποτείνονται σε άτομα από το εξωτερικό
 • Τοπικά Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων
 • Οι παροχείς υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό ISO.
 • Οινοποιεία και Αγροκτήματα όπου παράγονται τοπικά προϊόντα 
 • Αθλητικές Ομοσπονδίες και Σύνδεσμοι μέλη τους
 • Εταιρείες Κρουαζιέρας ή/και ταξιδιωτικά γραφεία νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών κρουαζιέρας στην Κύπρο
 • Μαρίνες, Λιμάνια και Yachting Clubs
 • Φάρμες/Βιοτεχνίες/Θεματικά Πάρκα που προσφέρουν βιωματικές εμπειρίες στα πλαίσια της Αυθεντικής Διαδρομής «Heartland of Legends»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Website Design

Booking Engine

SEO

Γιατί να επιλέξετε την
Optilink Solutions.

Η ομάδα μας αποτελείται από καλά εκπαιδευμένα και υψηλά καταρτισμένα άτομα έχοντας δημιουργήσει αυτήν την εταιρεία με πάθος και αφοσίωση και μαζί στοχεύουμε να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες. Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες κάθε πελάτη για να προσφέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αξιοποιούμε τη δύναμή μας και την εκτεταμένη γνώση μας για να αναπτύξουμε μοναδικές λύσεις για κάθε επωνυμία.​ Οι πελάτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού που κάνουμε. Ακούμε και λαμβάνουμε υπόψη τις ιδέες σας, σας συμβουλεύουμε και σας καθοδηγούμε σε πιθανούς δρόμους και μαζί κάνουμε τις καλύτερες επιλογές για την εξέλιξη της εταιρείας σας στον ψηφιακό κόσμο

Let's discuss your digital transformation.

Please leave your details and we will be in touch within 24 Hours. Or Simply email your brief to [email protected]